Kar Men Shreshth Kamandalu Chakra Trishoodlharta

Jagkarta Jagkarta Jag Palankarta

    Om hara hara Mahaadevaa